Gå til nettsiden

RockExchange har en egen nettside. Les mer på rockexchange.no

Forvaltning av overskuddsmasser

Netpower har utviklet en digital plattform for samordnet og bærekraftig håndtering av overskuddsmasser mellom ulike aktører og utbyggingsprosjekter.

RockExchange skal hjelpe bygg- og anleggsbransjen med å redusere kostnader forbundet med overskuddsmasse. Målet er å minimere transport av masser, som igjen vil redusere CO2-utslippene i prosjektet.

Med RockExchange får du et planleggingsverktøy som vil redusere behovet for mellomlagring, deponering og lange transportetapper.

gul dumper som har tømt ut stein

Appen som flytter fjell

RockExchange ble utviklet som en del av et innovasjonsprosjekt for grønn omstilling i offentlig utbygging. Offentlige aktører ønsket å tilby et felles markedssystem hvor alle utbyggere kan samhandle om effektiv gjenbruk av overskuddsmasser.

Ved å dele og tilgjengeliggjøre overskuddsmasser på tvers av prosjekter og selskaper i regionen, vil tilbudet av lokal masse øke og det blir enklere å inngå avtaler som gagner begge parter. Ved hjelp av funksjonaliteten i applikasjonen kan du finne massene som er mest egnet for ditt prosjekt, både i form av kostnadsbesparelser og redusert CO2-utslipp.

Estimert redusert CO2-utslipp beregnes og logges i systemet, og tallene kan eksporteres for utslippsrapportering i selskapets klimaregnskap.

RockExchange legger til rette for bærekraftig samarbeid mellom store og små aktører. Fra tidlig planlegging til endelig levering av masser, dokumentasjon og rapportering.

Nytt innovasjonspartnerskap!

Utvikling av et elektronisk system for massehåndtering er politisk forankret i Rogalands regionalplan for massehåndtering.

Rogaland fylkeskommune har valgt Netpower som innovasjonspartner med produktet RockExchange.

Les mer her

Det grønne skiftet – fra avfall til ressurs

En felles markedsplass øker transparens i bransjen, gir mer sporbarhet og setter standarder på tvers av aktører.

Fokuset på klimaregnskap og gjenvinning vil også motivere alle aktører i bransjen, både store og små, til å anse overskuddsmasser mer som en ressurs enn avfall.

Hvem er dette laget for?

RockExchange er et verktøy for massehåndtering mellom ulike byggeprosjekter. Tilgang til markedsplassen kan gis i utbyggingsprosjekter for offentlige og private oppdragsgivere for å sikre målbare data for redusert CO2-utslipp.

Hva får man med RockExchange?

Applikasjonen som skal forenkle bærekraftig massehåndtering er laget som en SaaS (Software-as-a-Service). Det betyr at det er en skybasert applikasjon som fungerer på alle enheter som har en nettleser: desktop, mobil og nettbrett. RockExchange er designet både for administratorer på kontoret, og for brukere i felten (som f.eks. sjåfører).

kartet i programvaren vist på skjerm

Et kart som viser tilbud og etterspørsel

Hele applikasjonen er basert på et interaktivt kart som raskt gir deg oversikt over tilbud og etterspørsel i markedet. Videre bruker man filtreringsmulighetene til å finne spesifikke og relevante masser for ditt prosjekt:

  • Lokasjon
  • Type
  • Kvalitet
  • Volum
  • Tilgjengelighet
  • Andre relevante stikkord

Reservér og overta masse

Store utbyggingsprosjekter har lange planleggingsperioder, derfor er det lagt opp til at man som tilbyder kan legge ut masser som man vet vil bli tilgjengelige frem i tid. Allerede da vil det være mulig for andre utbyggere å reservere ønsket volum av den prosjekterte overskuddsmassen.

Målet er nemlig at prosjekter skal kunne finne hverandre allerede i planleggingsfasen slik at mellomlagring og bruk av deponi ikke blir nødvendig.

Reservasjoner av masse bekreftes i systemet. Dersom mottaker skal betale for massen eller for transport, håndteres dette utenom.

Man blir varslet når massen er tilgjengelig for henting. Overleveringen, dvs. transaksjonen, deles opp i leveranser, hvor hver leveranse representerer ett transportlass. Transaksjonen regnes ikke som komplett før hele det reserverte volumet er transportert bort.

Transportlassene logges i systemet og danner grunnlag for kalkulering av CO2-utslipp.

Kobler sammen store og små aktører

For at dette skal være en velfungerende markedsplass for bærekraftig massehåndtering er det viktig at tilbudet er relevant for både store og små aktører. Det betyr at de mindre entreprenørene må kunne kjøpe volumer som er tilpasset deres prosjekter.

RockExchange tar derfor høyde for at man kan reservere et mindre volum av en større masse som er lagt ut på markedsplassen. At man som utbygger kan overta akkurat den mengden man trenger gjør tilbudet mer fleksibelt, og åpner opp for at flere mindre aktører også kan bidra i gjenvinningsarbeidet.

Henting og levering av masser

Alle aktiviteter som er knyttet til henting og levering av masser finnes i en egen oversikt. Det er også her man går inn for å registrere gjennomførte transportlass for å bekrefte at en leveranse er komplett. Dette gir igjen datagrunnlaget for kalkulering av CO2-utslipp.

Dokumentasjon lagres i løsningen

Når man overleverer eller overtar masse er det krav til dokumentasjon. I applikasjonen kan man laste opp filer og samle all nødvendig dokumentasjon på ett sted. Dokumentasjonen følger massen i systemet og vil alltid være tilgjengelig for både tilbyder og mottaker.

Eksempler på relevant dokumentasjon er egenerklæringsskjema, boredata (MWD), Environmental Product Declaration (EPD), laboratorierapporter med mer.

hånd med mobiltelefon på byggeplass

Kvantitativ data til klimaregnskap

Masser som helt eller delvis har blitt fordelt i markedsplassen, reduserer klimautslipp ved å redusere transport.

Når man rapporterer alternativdestinasjonen for alle masser, kan systemet tilgjengeliggjøre konkrete tall på redusert kg CO2 ekvivalenter. Dette gir deg kvantitative data for bevisbar klimaeffekt.

Dataene kan eksporteres og rapporteres fordelt over en rekke metadata som region, aktør, eller typer.

Standardiserte beregningsgrunnlag

SteinLCA er et livsløpsverktøy for å beregne klimagassutslipp fra massehåndtering i bygg- og anleggsprosjekter. Kjøretøyskategorier og beregninger i applikasjonen er i tråd med SteinLCA og HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport).

Dette gjør at data fra systemet også kan brukes i totale livsløpsanalyser eller andre selskapsinterne systemer uten konvertering.

Applikasjonen er også tatt i bruk i andre land i Norden og da tilpasses utslippsberegninger til gjeldende nasjonal standard.

Brukervennlig publisering i markedsplassen

RockExchange har en brukervennlig publiseringsløsning hvor man kan legge ut tilbud om tilgjengelig overskuddsmasse, eller en forespørsel om ønsket masse.

I tilbudet eller forespørselen kan man legge inn relevant informasjon som kategori, kvalitet, volum, pris, lokasjon, datoer for tilgjengelighet, transportmuligheter med mer.

Nødvendig dokumentasjon lastes også opp her og det kan gjøres fortløpende etter hvert som f.eks. prøveresultater blir tilgjengelige.

Henter data fra NGU

Grus- og pukkbasen fra NGU gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge som kan utnyttes som råstoff i bygge- og anleggsvirksomhet. Kartene i NGUs Nasjonal berggrunnsdatabase viser utbredelsen av forskjellige bergarter på jordens overflate. De viser også strukturer i bergartene og lokalisering av kjente forekomster av malm, industrimineraler og bygningsstein.

Det er satt opp integrasjoner til begge disse databasene slik at man får tilgang til denne informasjonen direkte i RockExchange. Dette er i tråd med målet om å skaffe så mye dokumentasjon som mulig, så tidlig som mulig, slik at avklaringer kan gjøres mellom parter allerede i planleggingsfasen.

Historikk og oversikt

All data logges i systemet og man har mulighet til å hente ut ulike rapporter. Under «Fullførte aktiviteter» får man full historikk med utlysninger, transaksjoner og kjøreturer/transportlass.

Overføring av data til egne systemer

Vi ønsker at RockExchange skal skape verdi for utbyggere og offentlige aktører gjennom samhandling med deres interne IT-systemer. Det vil derfor være mulig å lage integrasjoner mellom RockExchange og egne systemer, slik at data kan overføres til f.eks. rapporteringsverktøy eller elektronisk kjørebok.

Vil du vite mer?

Jobber du i offentlig forvaltning eller er du en privat aktør i bygg- og anleggsbransjen? Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan denne applikasjonen kan brukes i dine utbyggingsprosjekter.

Ta kontakt med Netpower på 51 95 80 00 eller bruk vårt kontaktskjema på rockexchange.no