Oslo Universitetssykehus

I 2010 leverte vi en komplett løsning av Netpower Kvalitet – Dokument(eHåndbok) med alle moduler og funksjoner, inkludert native applikasjoner for dokumenter for lesebruker i Appstore og Google Play. Siden leveransetidspunkt har løsningen vært i normal drift og blitt videreutviklet årlig.

Oslo Universitetssykehus har i dag totalt 27.000 brukere på løsningen. I dag er det 3618 brukere som har skriverettighet og 1089 som har godkjenningsrettighet.

Løsningen består av 23 ulike dokumentmaler i tillegg til Dokumentstyrt fil og Dokumentstyrt URL. Totalt er det over 40.000 godkjente dokumenter lagret i installasjon.
Netpower leverer prosjektledelse, videreutvikling av plattformen og konsulentstøtte til kunden. I konsulentstøtte er også brukerstøtte 2. og 3. linje innbefattet.
Typiske oppdrag som utføres ved siden av det løpende videreutviklingsarbeidet er; brukerhjelp, etablering av nye dokumentmaler, endring av brukernivåer og grupper, optimalisering av database for økt ytelse, justering av etablert funksjonalitet og tilpasninger for effektivisering av vedlikehold/publisering ol.

Kundeoppfølging og dialog er meget tett. Det er tidvis daglig kontakt mellom leverandør og kunde og det gjennomføres regelmessige statusmøter, planleggings/ – og arbeidsmøter med kundens representanter. Netpowers kompetanse innen domenet dokumentkontroll og styring i kombinasjon med produktkunnskapen gjør at kunden benytter oss som sparringspartner og rådgiver og for å understøtte valgene og mulighetene kunden har i løsningen. Grunnet løsningens og kundens ekstreme størrelse tilfører Netpower kunden med stor verdi innenfor effektiv utnyttelse av løsningen, rask levering av endringsordrer og løpende bistand.

Oslo Universitetssykehus HF har fast kontaktperson hos leverandør og er klassifisert som øverste prioritets kunde. I dette ligger det at kunden har utvidet tilgang på leverandørs prosjektdeltakere og responstiden er særdeles kort fra leverandørens side.

Leverandør gjennomfører videre årlige brukerforum og workshoper med Oslo Universitetssykehus HF for å ivareta et godt samarbeid og felles planlegging av nye aktiviteter i produktet. Til brukerforumene inviteres også representanter som ikke nødvendigvis har dialog med leverandør så ofte. Dette for å også samle inn informasjon rundt brukeropplevelse, handlingsrom o.l

I 2016 innførte leverandør et felles prosjektstyringsverktøy for bedre gjennomsiktighet i prosesser og videreutviklingsarbeid. Verktøyet benyttes både til oppgaver som Oslo Universitetssykehus HF ønsker prioritert, samt «felles» prosjekter hvor andre helseforetak er involvert.

Med bakgrunn i Oslo Universitetssykehus HF sin størrelse og økonomiske muskler påpekes det at leverandør over de seneste årene har vært meget lydhøre for sykehusets innspill og behov. Oslo Universitetssykehus HF har vært en viktig pådriver for storstilt videreutvikling av produktet som har gagnet alle kunder av Netpower.

Oslo Universitetssykehus HF har til enhver tid tilgang til nyeste versjon av software og bestemmer selv når/hvis oppdatering skal utføres. Når slikt skjer samarbeider leverandør med Sykehuspartner, kundens driftsansvarlige, og påser at oppgraderinger utføres i perioder med lav/ingen aktivitet i produktet.

Integrasjoner og brukersynkronisering

  1. IKT hos OUS lager og legger ut oppdatert fil med avdelingsstruktur daglig
  2. Netpower har jobb som leser filer med avdelingsstruktur og fyller tabell med avdelinger som skal synkroniseres.
  3. Sykehuspartner HF fyller tabell med brukere/ansatt som skal synkroniseres.
  4. Netpower har jobb som leser tabeller med avdelinger og ansatte og synkroniserer med tilsvarende tabeller i Netpower Kvalitet.

Nedetid på software har vært så minimal gjennom hele avtaleperioden at det ikke er registrert målinger. Dette skyldes at løsningen er robust og at samarbeidet med både kunde og kundens driftsansvarlige er meget godt. Det avholdes status og informasjonsmøter med kunde, leverandør og kundens driftsansvarlige med målsetting om kvartalsvis intervall.

Roar Prydz Christensen, Oslo Universitetssykehus

Andre prosjekter