Generelle Avtalevilkår for kjøp av utstyr og tjenester fra Netpower

1. Generelt
De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og Netpower i forbindelse med kjøp av tjenester fra Netpower, dette kan f.eks være:

  • Domene-, Web- og epost-tjenester
  • ASP-tjenester
  • Hosting og drift av kunde-servere
  • Data backup tjenester
  • Drift av brannmur løsninger
  • Konsulenttjenester innen IT-drift
  • Leveranse av maskinvare og programvare

En bestilling av ovenstående tjenester fra Netpower via telefon, Web, E-post, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en inngåelse av en Avtale med Netpower og aksept av disse vilkårene i sin helhet. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse Generelle Avtalevilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert Avtale mellom Kunde og Netpower går foran disse Generelle Avtalevilkår.

Generelle avtalevilkår og vilkår for de enkelte tjenester kan endres uten varsel.

2. Fakturering av konsulent-tjenester
For løpende timeoppdrag vil Netpower fakturere for utført arbeid til gjeldene timepris. Eventuelle programvare lisenser faktureres ved Avtaleinngåelse, ref. paragraf 3.

Konsulenten har rett til betaling i tillegg til ovennevnte som følger:
Avtalt overtidsarbeid i tidsrommet 16.00-20.00 alminnelige arbeidsdager belastes med 150% av normal timegodtgjørelse. Avtalt overtidsarbeid på øvrige tidspunkt belastes med 200%.

3. Betalingsbetingelser og start av fakturering
Kunden betaler for de tjenester som er bestilt etter de til enhver tid gjeldene standardpriser, eller iht. akseptert tilbud. Ved forsinket betaling er Kunden pliktig til å betale den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente i følge ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Fakturering finner sted forskuddsvis hver Fakturaperiode på løpende tjenester. Fakturadato vil være 15-45 dager før start av ny Fakturaperiode. Betalingsvilkår er netto 14 dager.

Bestilt maskinvare eller programvare vil bli fakturert kunden på dato for Avtaleinngåelse. Kunden plikter å betale bestilte varer innen forfall, uavhengig av hvorvidt varene er tatt i bruk. Hvis hele eller deler av vareleveransen ikke er levert innen fakturaens forfallsdato, kan Kunden utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de varene som ikke er levert. Forfallsdato på tilbakeholdt beløp utsettes da til dato for mottak av respektive varer.

Netpower programvare lisenser og vedlikehold/bruksrett avgift for de første 12 mnd. faktureres ved Avtaleinngåelse. Web-hotell/server tjenester faktureres når løsningen er gjort tilgjengelig for Kunden, også i de tilfeller hvor ikke løsningen er offisielt lansert når dette skyldes forhold hos Kunden. Dette gjelder også for servere som gjøres tilgjengelige for kunden eller kundens driftspartner, selv om ikke alle tilpasninger er ferdigstilt.

Netpower forbeholder seg retten til å la andre selskap forestå registrering, fakturering og oppfølging overfor den enkelte Kunde.

Netpower forbeholder seg retten til å stenge enhver tjenesteleveranse fra Netpower gruppen ved manglende betaling.

4. Innsigelse på faktura
Hvis Kunden hevder at faktura mottatt fra Netpower er feil pga manglende eller forsinket leveranse av tjenester eller programvare eller at beløp ikke stemmer med avtalt beløp, plikter Kunden å registrere innsigelsen på Netpowers Kundesenter eller sende innsigelsen pr. faks eller brevpost. Meldingen må ankomme Netpower senest 14 dager etter at Kunden har mottatt fakturaen, og inneholde detaljert beskrivelse av hva Kunden mener mangler på leveransen og som kreves korrigert. Kunden kan utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de tjenester som Kunden hevder ikke er levert, men plikter å betale for mottatte tjenester innen forfallsdato. Forfallsdato på tilbakeholdt beløp utsettes da til den dato partene har oppnådd enighet om at alle fakturerte tjenester er levert.

5. Pris og prisjustering
Alle oppgitte priser i tilbud, brosjyrer, prislister og www.netpower.no er eks. mva og andre avgifter. Prisen på konsulent og løpende tjenester reguleres årlig i henhold til økning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Regulering finner sted 01.01. hvert år etter økning i indeksen i foregående 12 måneders periode.

Ved langvarig bruk av tjenester (lagringsplass, båndbredde, annen kapasitet ) ut over det som inngår i avtalen, kan Netpower oppgradere/tilleggsfakturere for dette.

6. Faktureringsperioder, Avtaleperioder og Oppsigelse
Løpende tjenester og vedlikehold/bruksrett avgifter på programvare er tidsubegrenset og med standard Avtaleperiode for tjenesten. Tjenestene vil løpende og automatisk bli fornyet og fakturert for ny periode og på ellers gjeldene vilkår inntil en korrekt oppsigelse er mottatt av Netpower. Ved oppsigelse mindre enn 30 dager før utløp av gjeldene Avtaleperiode, plikter Kunden å betale for ny Avtaleperiode. Ved oppsigelse midt i en Avtaleperiode, vil ikke Kunden få refundert allerede innbetalt beløp. For hosting-/colocation-tjenester er det normalt 3 mnd. oppsigelsestid om ikke annet er avtalt.

Ved oppsigelse eller flytting av et domene er det Kundens ansvar å sørge for at ny leverandør gjennomfører flyttingen iht toppnivåets navnepolitikk og før Avtaleperioden utløper, slik at Netpower ikke påføres unødige kostnader. I motsatt fall plikter Kunden og betale for domene for ny Avtaleperiode.

Ved oppsigelse eller flytting av tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos Netpower før utløp av Avtaleperioden. Ved oppsigelse av tjenesten, vil alle Kundens data bli slettet når Avtaleperioden utløper.

7. Support og Vakttelefon
Kunden har tilgang til Netpowers Kundesenter (tlf 51 95 80 30) i vår åpningstid for supporterte tjenester levert av Netpower. Kundesenteret mottar feilmeldinger som faller inn under Netpowers ansvar og som krever feilretting av Netpower.

Alle fellesfeil vil bli håndtert av Netpower uten direkte kostnad for kunden.

Utenom åpningstid kan Kunden kontakte Netpowers Vakttelefon for å rapportere feil på Kundens løsning. Hvis dette ikke er en del av den avtalte tjenesten (SLA), kan dette medføre ekstra kostnader for Kunden.

Assistanse for en del av våre tjenester vil være fakturerbart. Dette gjelder f.eks. alle tjenester som kunden selv har fått tilgang til å administrere, tjenester hvor det ikke klart fremgår at support er inkludert, samt feil forårsaket av Kunden.

Dette gjelder for eksempel ved behov for support ved oppsett av klienter for epost, opprettelse/endring av epost adresser, opprettelse og oppdatering av Web-hotell, konfigurering av VPN-brukere, domeneoppsett, konfigurering/endring av routere og brannmurer, assistanse til databaser, feilsøking på script og applikasjoner i forbindelse med Web-løsninger og lignende kan faktureres etter medgått tid til gjeldene timerate.

7.2 Bruksrett og Videresalg

Kunden har rett til å benytte programvare utviklet og levert av Netpower forutsatt at løpende vedlikehold/bruksrett avgifter er betalt for det antall brukere/servere som benytter løsningen.

Kunden forplikter seg til å holde brukernavn og passord hemmelig for andre. Kunden har ikke rett til å videreselge tjenester levert av Netpower uten at dette er skriftlig avtalt med Netpower.

8. Ansvarsbegrensning og Kundens plikter
Netpower har ansvar for felleskomponenter som tjenestene er avhengige av for å oppfylle gitt SLA. Netpowers ansvar er å drifte løsningen slik det er avtalt med Kunden.

I de tilfeller Kunden selv har driftsansvar for egne tjenester eller servere, plikter Kunden å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til tjenestene, og at alle vesentlige sikkerhetstrusler er adressert.

Hvis Kunden ønsker å få gjenopprettet slettede filer gjøres dette på timebasis. Om ikke annet er avtalt er Kunden selv ansvarlig for å ta kopi (backup) av egne data. Netpower tar ikke ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. For kunder med dedikerte servere ivaretas backup via egen avtale.

Erstatning for tap som skyldes uaktsomhet eller forsett fra Netpower skal være begrenset til verdien av ett års leie av den spesifikke tjenesten, og skal ikke omfatte ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

9. Tvister
Tvister vedrørende denne Avtale som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol med Stavanger som verneting.
Generelle Avtalevilkår for Netpower pr nov. 2013