Lovisenberg Diakonale Sykehus

eHåndbok
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuset er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo med ansvar for indremedisin og psykiatri inkludert øyeblikkelig hjelp, og har også noen særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

Lovisenberg Diakonale Sykehus valgte etter en lang og grundig prosess Dashboard eHåndbok fra Netpower. Lovisenberg Diakonale Sykehus kjørte en lang utvelgelsesprosess hvor flere systemer ble vurdert. eHåndboken skal benyttes til å tilgjengeliggjøre all styrende dokumentasjon på sykehuset og gi alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter.

Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.